Google Voice Search

google-voice-search-862

Tổng hợp các tin tức mới nhất xoay quanh tính năng Voice Search trên Google Apps, và ảnh hưởng của tính năng Voice Search này đến công việc SEO trên Google.