Thuật Ngữ HYPERLINK

Hyperlink là gì?

Hyperlink nó có nghĩa là một siêu liên kết, là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó cho phép đi đến một trang khác hoặc một vị trí khác nào đó trên trang. Hypertext là văn bản với các siêu liên kết.  Văn bản, nội dung mà bao gồm các siêu liên kết (hyperlink) được gọi là “anchor text”

 

Thuật Ngữ HYPERLINK
 
Ảnh hưởng của Hyperlink có thể thay đổi hệ thống siêu văn bản và đôi khi có thể phụ thuộc vào bản thân của liên kết, ví dụ, trên World Wide Web, hầu hết các siêu liên kết phục vụ cho việc truyền tải tài liệu mục tiêu thay thế các tài liệu được hiển thị.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi